Pravidla aukce

Začátek aukce: 1. září 2021 v 10:00 hodin

Konec aukce: 10. září 2021 v 22:00 hodin

 

Účastník aukce

Účastnit aukce se může pouze osoba starší 18 let způsobilá k právním úkonům. Účastník aukce má povinnost se zaregistrovat a svou registrací automaticky souhlasí s těmito uvedenými aukčními podmínkami.
 
Dražení uměleckých děl:
 
Nebeská aukce probíhá jako internetová dražba. Tím se rozumí prodej položek prostřednictvím webových stránek.
 
Umělecké dílo má nastavenu výchozí cenu, kterou navrhl samotný tvůrce díla, nebo dárce uměleckého díla, nebo ji stanovila jako vyvolávací cenu odborná komise, která vybírala díla k finální nabídce pro realizaci Nebeské aukce. Je uvedena v darovací smlouvě Oblastní charity Polička s dárcem.
 
Nabízená umělecká díla je možné si (po telefonické domluvě – viz kontakt) i v průběhu aukce prohlédnout v domluveném termínu v budově č. II Oblastní charity na adrese Vrchlického 16, Polička.
 
Účastník aukce přihozením k výchozí ceně, nebo přihozením k již přihozené ceně závazně potvrzuje, že má vážný zájem o nabytí zvolené aukční položky a je ochoten a schopen částku zaplatit v případě, že se stane vítězem aukce zvoleného uměleckého díla.
 
Nejmenší možný příhoz je stanoven na 10,- Kč. Vydražitelem a novým majitelem předmětu se stává ten účastník Nebeské aukce, který provede v čase a termínu aukce nejvyšší příhoz a posléze částku zaplatí.
 
Vyloučení účastníka aukce
 

- Pořadatel si vyhrazuje právo vyloučit z okruhu účastníků aukce osoby, které nedodržují pravidla této aukce, vystupují pod více identitami, nereagují na kontakt pořadatelem aukce a na jeho pokyny, nectí dobročinnou ideu aukce neetickým jednáním anebo svým jednáním narušují její průběh. K vyloučení účastníka může pořadatel aukce přistoupit na základě odůvodněného upozornění druhé osoby nebo na základě vlastního uvážení.

- V odůvodněných případech si pořadatel vyhrazuje právo upravit podmínky aukce nebo aukci zrušit.

 
Zaplacení aukčního předmětu
 
Vítězové aukce uměleckých předmětů budou po skončení Nebeské aukce informováni emailem generovaným systémem o tom, jaký umělecký předmět a v jaké konečné ceně získali.
 
Do deseti dnů od skončení aukce budou e-mailem osloveni pracovníkem pořadatele Nebeské aukce (Oblastní charita Polička), aby dohodli způsob úhrady a předání uměleckého díla. S vítězi aukce poté uzavře pořadatel aukce kupní smlouvu – osobní převzetí.
 
V případě, že vítěz aukce bude požadovat zaslání uměleckého díla prostřednictvím zásilkové služby (Česká pošta, PPL…), bude ke konečné ceně připočteno poštovné v ceně poštovného a dále balné 20 Kč. S vítězi aukce poté uzavře pořadatel aukce kupní smlouvu – převzetí zásilkou.
 
Vítěz aukce je povinen do 7 kalendářních dnů po podpisu kupní smlouvy uhradit výslednou částku buď osobně v sídle pořadatele aukce (Vrchlického 16, Polička) nebo na bankovní účet číslo: 221389726/0600 (vedený u MONETA Money Bank, a.s.). Pro identifikaci platby uvede do příkazu k úhradě svoje identifikační údaje (jméno a příjmení a datum narození).
 
Předání aukčního předmětu
 
Převzetí vydraženého uměleckého díla je možné až po uhrazení kupní ceny za vydražené dílo.
Způsoby převzetí:
 

- osobním odběrem na adrese Vrchlického 16, Polička (po domluvě s kontaktní osobou Nebeské aukce)
- poštou
- jiným, předem dohodnutým způsobem.

Při zaslání poštou je k ceně poštovného účtováno balné 20 Kč.
 
Transparentnost Nebeské aukce
 
Pořadatel je povinen vést přehled o aukci, sledovat provoz na aukčním serveru a operativně a v co nejkratší době řešit případné problémy, aby nebyl narušen průběh celé aukce. Celý výtěžek Nebeské aukce bude věnován na podporu zdravotních služeb Oblastní charity Polička. Pořadatel aukce nejpozději do 30 dnů od jejího ukončení informuje veřejnost o výsledku této aukce a o způsobu využití výnosu na svých webových stránkách www.policka.charita.cz a na stránkách této aukce. Ve stejné lhůtě budě rovněž o tomtéž e-mailem informovat všechny vítěze aukce a dárce uměleckých děl.
 
Pořadatel aukce je na požádání účastníka aukce nebo dárce uměleckého díla povinen předložit závěrečnou zprávu z Nebeské aukce obsahující soupis darovacích smluv na umělecká díla a uzavřených a úspěšně dokončených aukcí a výpis z účtu.
 
Ochrana osobních údajů
 
Z důvodu administrace a technického zajištění průběhu aukce vyžaduje pořadatel aukce od účastníka aukce poskytnutí údajů při registraci do aukce v rozsahu: jméno a příjmení, adresa bydliště, e-mail a telefon. Poskytnutím těchto údajů dává účastník aukce pořadateli Nebeské aukce souhlas s jejich zpracováním. Pořadatel Nebeské aukce plně respektuje soukromí všech účastníků aukce, s údaji nakládá dle Zákona 101/2000 Sb. a tyto údaje neposkytuje třetím osobám.
Nebeská aukce je dobročinná akce pořádaná v souladu se zákonem č. 89/2012 Sb., občanským zákoníkem.

 

Kontakt na kontaktní osobu aukce